2788. Bestemmingsplan landelijk gebied Schijndel

De gemeente Schijndel stelt een nieuw bestemmingsplan landelijk gebied op. Doel is actualisering van het oude plan en verbetering van de kwaliteit van het landelijk gebied. Het plan biedt ontwikkelruimte voor agrarische bedrijven en significante effecten op omliggende Natura 2000-gebieden zijn op voorhand niet uitgesloten. Daarom is een Plan-MER opgesteld.

Procedure en adviezen

Toetsing
04-04-2013 Kennisgeving MER
05-04-2013 Ter inzage legging MER
11-04-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
18-06-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie signaleert bij toetsing van het MER een tekortkoming die zij essentieel acht voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming.

  • De keuze voor het gehanteerde scenario is gestoeld op aannames die niet de maximale invulling geven. Dit heeft onder meer consequenties voor de beoordeling van de stikstofdepositie en geur.
  • Het MER maakt ook onvoldoende aannemelijk dat er geen aantasting van wezenlijke kenmerken en waarden van Wav-gebieden en de overige EHS optreedt als gevolg van de mogelijke toename van ammoniakdepositie.
  • Ook geeft het MER onvoldoende inzicht in de (cumulatieve) geurbelasting en geurhinder die kan optreden als de ruimte die het bestemmingsplan biedt voor intensieve veehouderij wordt ingevuld.


Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. ing. Fon ten Thij
ing. Rob Vogel
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: ing. Pascal Stroeken

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Schijndel

Bevoegd gezag
Gemeente Schijndel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2011: pluimvee/varkens

Bijgewerkt op: 20 jun 2013