2782. Bestemmingsplan buitengebied 2009, Reusel-De Mierden

De gemeente Reusel-De Mierden wil een integrale en actuele regeling voor haar buitengebied vaststellen die aansluit bij de huidige visie op de plattelandsontwikkeling en de intensieve veehouderij in het bijzonder. Het bestemmingsplan omvat het buitengebied van de gemeente, exclusief onder meer het bebouwde gebied van de kernen.

Procedure en adviezen

Toetsing
07-03-2013 Kennisgeving MER
08-03-2013 Ter inzage legging MER
19-04-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
13-06-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie signaleert bij toetsing van het MER een tekortkoming die zij essentieel acht voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming. Het MER maakt onvoldoende aannemelijk dat er geen aantasting van wezenlijke kenmerken en waarden van Wav-gebieden en de overige EHS optreedt als gevolg van de mogelijke toename van ammoniakdepositie bij uitbreiding van grondgebonden veehouderijen.


Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Richard Schokker
drs. ing. Fon ten Thij
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Jacco Schuurman

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Reusel-De Mierden

Bevoegd gezag
Gemeente Reusel-De Mierden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 14 jun 2013