2781. Bestemmingsplan haven en industrieterrein Eemshaven, gemeente Het Hogeland

Gemeente Het Hogeland wil op de vrije kavels van het haven- en industrieterrein Eemshaven zware industrie, energieproductie en daaraan gerelateerde activiteiten, recycling en logistiek mogelijk maken. Kolen- en kerncentrales zijn uitgesloten. Voordat de gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad van Het Hogeland heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
30-05-2013 Aankondiging start procedure
31-05-2013 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
24-06-2013 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
22-08-2013 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
21-03-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
25-07-2019 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het milieueffectrapport gaat onvoldoende in op de in de Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl vastgelegde ambities van de provincie Groningen en de gemeente. Zij willen in het gebied onder andere ruimte maken voor duurzame energie, milieuhinder tegengaan, biodiversiteit vergroten en het landschap beschermen. Het rapport beschrijft nu geen alternatief dat invulling geeft aan deze ambities. De Commissie adviseert dit alsnog te doen. Daarbij kan worden gekeken naar mogelijkheden om de geluidruimte van het industrieterrein te verkleinen en economie en natuur meer in balans te brengen.
Tot slot wijst de Commissie erop dat het plan, als gevolg van de uitspraak van de Raad van State op 29 mei, geen gebruik meer kan maken van het Programma aanpak stikstofdepositie (PAS). Dit betekent dat alsnog moet worden onderbouwd dat het plan geen negatieve effecten op beschermde natuurgebieden heeft.
 De Commissie adviseert het rapport aan te passen en daarna pas een besluit te nemen over het bestemmingsplan.


Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert in het MER:

  • De aanleiding en het doel van de actualisatie van het bestemmingsplan te beschrijven en daarbij in te gaan op de havenvisie van de Groningen Seaports en de ambities van de regio voor economie en ecologie.
  • De huidige situatie voor ecologie en industrie te beschrijven.
  • Alternatieven uit te werken geinspireerd op de havenvisie.
  • De bandbreedte aan mogelijke ontwikkelingen met het bestemmingsplan te beschrijven.
  • De milieueffecten te beschrijven op een detailniveau dat aansluit bij het plan.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
ing. Rob Vogel
ir. Paul van Vugt
drs. Gerrit de Zoeten

Werkgroepsecretaris: Secretaris nog niet bekend

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Het Hogeland

Bevoegd gezag
Gemeente Het Hogeland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Bijgewerkt op: 15 jun 2022