2780. Bestemmingsplan buitengebied Soest

De gemeente Soest herziet het bestemmingsplan voor het landelijk gebied. In het buitengebied moeten, naast agrarische activiteiten, ook de landschappelijke waarden beschermd worden. Omdat dit plan kaderstellend is voor toekomstige m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten en omdat een Passende beoordeling is opgesteld, wordt voor het bestemmingsplan een plan-m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Toetsing
10-04-2013 Kennisgeving MER
11-04-2013 Ter inzage legging MER
10-06-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het MER geeft inzicht in de verschillende karakteristieke landschapstypen in de gemeente Soest. Ook blijkt uit het MER dat met name de grondgebonden veehouderij in het voorliggende bestemmingsplan nog ontwikkelingsruimte geboden wordt.

De Commissie signaleert bij toetsing een aantal tekortkomingen, die zij essentieel acht voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming:

  • De navolgbaarheid van de gehanteerde berekeningen is niet afdoende. Vooral inzicht in de uitgangspunten van de uitgewerkte onderzoekssituaties ontbreekt.
  • De effecten van het plan voor geur en fijn stof zijn niet volledig beschreven.
  • Op 25 april 2013 is een wijziging van artikel 19kd Natuurbeschermingswet 1998 in werking getreden. Bij het opstellen van het MER kon hier nog geen rekening mee worden gehouden. Vanwege de interpretatieruimte die het gewijzigde artikel biedt, heeft de Commissie m.e.r. aan de betrokken bewindspersonen om een nadere interpretatie van het artikel gevraagd. De Commissie adviseert de gemeenteraad van Soest zelf na te gaan hoe deze wetswijziging geïnterpreteerd moet worden en bij de besluitvorming hiermee rekening te houden.

De Commissie adviseert een aanvulling op het MER op te stellen voordat het besluit over het bestemmingsplan te nemen.Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hilko Ellen
dr. Henk Everts
Willem Foppen

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: ing. Gerard Elbertsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Soest

Bevoegd gezag
Gemeente Soest

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Bijgewerkt op: 10 jun 2013