2768. Bestemmingsplan buitengebied Staphorst

De gemeente Staphorst wil het bestemmingsplan buitengebied actualiseren en zo ruimte bieden aan ontwikkelingen waarbij rekening wordt gehouden met aanwezige landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten. De plan-m.e.r.-procedure wordt doorlopen omdat een Passende beoordeling moet worden opgesteld vanwege mogelijke gevolgen voor Natura 2000-gebieden en omdat het bestemmingsplan kaderstellend is voor m.e.r.(beoordelings-)plichtige activiteiten (veehouderij).

Procedure en adviezen

Toetsing
04-03-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
05-03-2013 Kennisgeving MER
06-03-2013 Ter inzage legging MER
16-05-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
 De Commissie signaleert enkele tekortkomingen in de informatie:

  • De beschrijving van het voornemen in het MER komt op een aantal punten niet overeen met het ontwerp bestemmingsplan. Daardoor beschrijft het MER niet de volledige effecten van het voornemen.
  • Er ontbreekt een ruimtelijk alternatief in het MER dat is toegesneden op bescherming en versterking van bijzondere natuur(doelen) en landschapskenmerken, bijvoorbeeld in het open slagenlandschap.
  • De effectbepaling voor stikstof is goed te volgen, maar de berekeningen zijn specifiek voor Staphorst niet volledig navolgbaar.
  • Voor sommige onderdelen van natuur, landschap en geur zijn huidige situatie en effecten te summier beschreven.

De Commissie adviseert het MER aan te vullen op deze punten aan te vullen voordat het besluit over het bestemmingsplan wordt genomen.

Wijziging art. 19kd Natuurbeschermingswet
Op 25 april 2013 is een wijziging van artikel 19kd Natuurbeschermingswet 1998 in werking getreden. Bij het opstellen van het MER kon hier nog geen rekening mee worden gehouden. De Commissie adviseert het bevoegd gezag om in de besluitvorming rekening te houden met deze wetswijziging.

 

 

 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Roeland During
ing. Hilko Ellen
drs. Gerwin Gabry
drs. Allard van Leerdam

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Willemijn Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Staphorst

Bevoegd gezag
Gemeente Staphorst

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2011: pluimvee/varkens
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 26 mrt 2018