2767. Uitbreiding Varkenshouderij Vevar B.V., Neulensteeg 2, te Ospel

VEVAR wil haar varkenshouderij in Ospel uitbreiden met een aantal nieuwe stallen, wijziging van bestaande stallen en oprichting van een mestbe- en verwerkingsinstallatie. De uitbreiding leidt tot een overschrijding van het in categorie C14 van de bijlage van het Besluit milieubeheer genoemde aantal van 900 zeugen. Op grond hiervan wordt de m.e.r.-procedure doorlopen.  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
25-09-2012 Aankondiging start procedure
28-09-2012 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
26-02-2013 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
26-04-2013 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert in ieder geval de volgende punten in het MER op te nemen:

  • Een duidelijke omschrijving van de referentiesituatie met daarbij een chronologisch overzicht van relevante besluitvorming en (lopende) procedures.
  • De gevolgen van het voornemen op kwetsbare natuur, zoals de Natura 2000-gebieden De Groote Peel, Sarsven / De Banen, Weerter- en Budelerbergen & Ringelsven, eventuele gebieden in België evenals de EHS, vooral de effecten door de toekomstige emissie en depositie van verzurende en vermestende stoffen door het bedrijf.
  • De geuremissie van het bedrijf en de invloed daarvan op de geurhinder in de omgeving.
  • De fijnstofemissie van het bedrijf en de bijdrage ervan aan de fijnstofconcentratie in de directe omgeving.


Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eefje van Horssen-Maas
ing. Marc Pijnenburg

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Gerard Elbertsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Vevar B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14 2011: pluimvee/varkens

Bijgewerkt op: 29 apr 2013