2758. Bestemmingsplan buitengebied gemeente Someren

De gemeente Someren herziet haar bestemmingsplan buitengebied. Naast agrarische activiteiten krijgen recreatie en natuur een plaats. Omdat de bestemmingsplan kaderstellend zijn voor m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten en vanwege de nabijheid van Natura 2000-gebieden wordt de plan-m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Toetsing
20-02-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
27-02-2013 Kennisgeving MER
28-02-2013 Ter inzage legging MER
13-05-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie signaleert enkele tekortkomingen in de milieu-informatie:

  • De referentiesituatie is niet correct beschreven.
  • De beschrijving van het voornemen is onvolledig, zo zijn de effecten van co-vergisting niet beschreven.
  • De gehanteerde rekenmethodiek voor ammoniakemissies is onvoldoende onderbouwd.
  • Het is in het MER niet aangetoond dat de zekerheid gegeven kan worden dat aantasting van natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden kan worden uitgesloten.
  • De effecten van het plan voor (cumulatie van) geur en fijn stof zijn niet volledig beschreven.

De Commissie adviseert het MER aan te vullen op deze punten aan te vullen voordat het besluit over het bestemmingsplan wordt genomen. 

 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hay Hendriks
Beno Koolstra, MSc
drs. ing. Fon ten Thij

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: ing. Gerard Elbertsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Someren

Bevoegd gezag
Gemeente Someren

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 22 okt 2013