2754. Bestemmingsplan buitengebied Oostzaan

De gemeente Oostzaan stelt een bestemmingsplan buitengebied op. Doel van het plan is het ontwikkelen van landbouw, recreatie en woningbouw, het versterken van natuur- en landschapswaarden en het bevorderen van recreatie en toerisme.

Procedure en adviezen

Toetsing
12-02-2013 Kennisgeving MER
14-02-2013 Ter inzage legging MER
18-04-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie signaleert bij toetsing van het MER een aantal tekortkomingen:

  • De onderbouwing van de natuureffecten door stikstofdepositie en de onderbouwing van de effectiviteit van het maatregelenpakket om stikstofemissie uit het plangebied te voorkomen.
  • De relatie tussen de ambities op het gebied van landschap en de ontwikkelingsmogelijkheden in het plan.

De Commissie adviseert om een aanvulling op het MER op te stellen en daarin uit te gaan van de specifieke situatie in het plangebied wat betreft landschapsstructuur, ligging van de bedrijven en behoefte aan uitbreiding.

 Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
drs. Sjef Jansen
ir. Robbert de Vries

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: ir. Marijke Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Oostzaan

Bevoegd gezag
Gemeente Oostzaan

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Bijgewerkt op: 19 apr 2013