2745. Bestemmingsplan buitengebied Kaag en Braassem West

De gemeente Kaag en Braassem vernieuwt het bestemmingsplan voor haar buitengebied. Omdat er Natura 2000-gebieden in de omgeving liggen en omdat het bestemmingsplan kaders stelt voor m.e.r.-plichtige of m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten, is ook een milieueffectrapport opgesteld.

Procedure en adviezen

Toetsing
30-01-2013 Kennisgeving MER
31-01-2013 Ter inzage legging MER
21-03-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De belangrijkste informatie die naar het oordeel van de Commissie in MER ontbreekt, is:

  • Een inschatting van de effecten van activiteiten die een omgevingsvergunning vereisen of die vergunningvrij zijn gemaakt, zoals het dempen van sloten of het aanpassen van de recreatieve infrastructuur.
  • Een alternatief dat de aantasting van de natuur door ontwikkelingen in de veehouderij uitsluit.
  • Een gedegen analyse van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied, op grond waarvan mogelijke ontwikkelingen, hun effecten en de eventueel benodigde maatregelen worden beoordeeld.

 

 

 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
dr. Roeland During
ing. Richard Schokker

Voorzitter: prof. dr. ir. Rudy Rabbinge
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Kaag en Braassem

Bevoegd gezag
Gemeente Kaag en Braassem

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2011: pluimvee/varkens
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 26 mrt 2018