2744. Recreatieve gebiedsontwikkeling Appelscha Hoog

De gemeente Ooststellingwerf wil, samen met de provincie, Staatsbosbeheer, het ministerie van EL&I en het Nationaal Park Drents Friese Wold, recreatie en natuur rondom de kern Appelscha realiseren. Onderdeel is de aanleg van een recreatieplas. De Commissie vindt dat het MER niet overtuigend genoeg aantoont dat er geen problemen zullen ontstaan met de toekomstige waterkwaliteit in de plas. Zij raadt de gemeente aan dit alsnog uit te zoeken.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
01-01-2013 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
16-01-2013 Aankondiging start procedure
16-01-2013 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
12-03-2013 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
09-04-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
01-06-2013 Ter inzage legging MER
26-08-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het plan-MER beschrijft enkele alternatieven en varianten voor de aanleg- en de gebruiksfase van de plas en gaat in op de belangrijkste milieugevolgen. Het voorkeursalternatief is een zandwinplas van beperkte omvang met het laagste scenario voor het bezoekersaantal.
De Commissie vindt dat het plan-MER en de Passende beoordeling de essentiële informatie bevatten om het milieubelang volwaardig mee te wegen bij de besluitvorming met uitzondering van één punt. Dat is de onderbouwing dat de waterkwaliteit in de plas goed/beheersbaar zal zijn.


Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie beschouwde de volgende punten als essentiële informatie in het MER:

  • Beschrijving van (varianten voor) de werkzaamheden tijdens de aanleg en het functioneren van het gebied in de gebruiksfase.
  • Onderbouwing van het voorkeursalternatief voor uitvoering en eindinrichting inclusief mitigerende maatregelen.
  • Aangeven van de maximale mogelijkheden van hetgeen in het bestemmingsplan wordt vastgelegd.
  • Effectbeschrijving voor de aanleg- en de gebruiksfase met accent op verkeersaantrekking, grondwater, waterkwaliteit, natuur, cultuurhistorie, landschap en hinder.
  • Een Passende beoordeling indien het project in cumulatie met andere activiteiten de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden aantast.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Sjef Jansen
ir. Paul Langeweg
drs. Frank Wijnants
ir. Theo Witjes

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Ooststellingwerf

Bevoegd gezag
Gemeente Ooststellingwerf

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.3 Plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling

Bijgewerkt op: 10 feb 2015