2737. Overnachtingshaven Lobith

De minister van Infrastructuur en Milieu wil een nieuwe overnachtingshaven voor 70 binnenvaartschepen in de omgeving van Lobith. Met deze haven moet de veiligheid op de Boven-Rijn en Waal verbeteren. Eerder is al onderzoek gedaan naar de plaats waar de haven het beste kan komen en is voor twee kleine havens op twee locaties gekozen. Voordat de provincie Gelderland beslist over het project zijn de milieugevolgen van deze twee havens onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
12-12-2012 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
20-12-2012 Aankondiging start procedure
20-12-2012 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
21-02-2013 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Tussentijdse toetsing
28-07-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
17-10-2014 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht
24-11-2015 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
17-12-2015 Ter inzage legging MER
15-02-2016 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
16-02-2016 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
14-03-2016 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
In het milieueffectrapport miste de Commissie nog informatie over laagfrequent geluid door baggerwerkzaamheden en manoeuvrerende schepen. Daardoor was nog niet duidelijk of er hinder door laagfrequent geluid optreedt en welke maatregelen mogelijk nodig zijn om deze hinder tegen te gaan. De informatie over laagfrequent geluid is aangevuld. Daaruit blijkt dat de situatie door de aanleg en het gebruik van de overnachtingshavens in Tuindorp verbetert en in Spijk verslechtert. Deze verslechtering is echter zeer beperkt, waardoor geen extra maatregelen nodig zijn.

Tussentijds toetsingsadvies
Het locatieonderzoek beschrijft alternatieven voor de overnachtingshaven in de omgeving van Lobith. Uit de resultaten blijkt dat bij sommige alternatieven de natuurschade relatief groot is, bijvoorbeeld op de locatie Oude Waal. Ook is gekeken naar combinaties met de bestaande haven Tuindorp. Uit het onderzoek blijkt dat door de bestaande haven op te knappen de nieuwe haven minder groot hoeft te worden en natuurschade en hinder voor omwonenden beperkt kan worden.
De Commissie vindt dat het onderzoek de milieueffecten goed beschrijft en nuttige alternatieven bevat. Het locatieonderzoek is compleet. Hiermee is voldoende milieu-informatie beschikbaar voor een goed onderbouwde locatiekeuze van de haven.
In haar advies geeft de Commissie ook aanbevelingen voor het nog op te stellen milieueffectrapport. Denk hierbij aan de omgang met extreem hoogwater, inrichtingsopties voor de haven en mogelijkheden om natuurschade en hinder voor de omgeving verder te beperken.


Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert in het milieueffectrapport:

  • Een onderbouwing van nut en noodzaak en capaciteit van een overnachtingshaven in de omgeving van Lobith, uitgaande van de meest recente behoefteraming te geven.
  • Inzicht in de samenhang tussen locatiekeuze, de uiteindelijke inrichting van de haven en de inpassing in de omgeving.
  • De gevolgen voor de leefomgeving, niet alleen sectoraal, maar ook integraal en in cumulatie. De effecten op de leefomgeving zullen een ‘optelsom’ van verschillende effecten zijn, zoals geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid en gezondheid.
  • Een Passende beoordeling met daarin de gevolgen voor de Natura 2000-gebieden die door het voornemen beïnvloed kunnen worden is een essentieel onderdeel van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Casper van der Giessen
ir. Hans Huizer
drs. Allard van Leerdam

Voorzitter: dr. Kees Linse
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Gelderland

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.3 Plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling
C04 2011: haven/pier
D03.2 2011: waterkering, dijk
D08.1 2011: buisleiding

Bijgewerkt op: 14 mrt 2016