2735. Bestemmingsplan buitengebied Hilvarenbeek

De gemeente Hilvarenbeek wil naast een nieuw bestemmingsplan buitengebied, twee nieuwe bestemmingsplannen opstellen voor de landgoederen De Utrecht en Gorp & Roovert. Naast een actualiseringsslag is het doel van de plannen om de kwaliteit van het buitengebied te verbeteren. Voor de drie nieuwe bestemmingsplannen wordt één plan-MER opgesteld.

Procedure en adviezen

Toetsing
26-11-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
03-01-2013 Kennisgeving MER
04-01-2013 Ter inzage legging MER
08-03-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Voor de besluitvorming over de bestemmingsplannen voor de landgoederen is voldoende informatie aanwezig. De Commissie signaleert bij toetsing van het MER echter nog enkele tekortkomingen in de informatie, die zij essentieel acht voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming over het bestemmingsplan buitengebied. Het gaat om:

  • De beoordeling van de milieueffecten gaat niet uit van de maximale planologische mogelijkheden die het plan biedt, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid voor omschakeling naar of hervestiging van intensieve veehouderijen.
  • Het MER mist een beschrijving van de werking van de provinciale verordening Stikstof en Natura 2000 in relatie tot het bestemmingsplan en van de uitgevoerde berekeningen
    waaruit kan worden afgeleid dat daarmee het worst case scenario is beschreven.
  • Het MER beschrijft onvoldoende of en waar geurhinder kan optreden.

De Commissie adviseert deze punten aan te vullen voordat het besluit over het bestemmingsplan wordt genomen.

 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Sjef Jansen
ir. Wim Keijsers
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Gijs Hoevenaars

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Hilvarenbeek

Bevoegd gezag
Gemeente Hilvarenbeek

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 14 nov 2013