2733. Bestemmingsplan Bûtengebiet Dongeradeel

In het MER voor het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Dongeradeel ontbreekt volgens de Commissie informatie die essentieel is voor de besluitvorming. De maximale milieueffecten worden onderschat omdat niet van de maximale mogelijkheden van het (ontwerp)plan is uitgegaan. Ook is de onderbouwing van de conclusie dat significante gevolgen voor Natura 2000-gebieden uitgesloten kunnen worden onvoldoende. De Commissie adviseert een aanvulling op het MER op te stellen voordat een besluit wordt genomen.

Procedure en adviezen

Toetsing
13-12-2012 Ter inzage legging MER
10-01-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
15-02-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het MER geeft goed inzicht in de situatie van het gebied en een goede beschrijving van landschap en cultuurhistorie. Ook is uitgebreid onderzoek gedaan naar de ecologische waarden van de gemeente, waarmee een goed beeld wordt gegeven van belangrijke en gevoelige natuurwaarden. Toch ontbreekt volgens de Commissie essentiële informatie in het MER om een besluit te kunnen nemen:
  • Het MER beschrijft niet de maximale mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt voor veehouderijen, waardoor de milieueffecten mogelijk worden onderschat.
  • De onderbouwing van de conclusies van de voortoets dat het voornemen niet leidt tot significante effecten op nabij gelegen Natura 2000–gebieden is onjuist. Dat betekent dat het MER een Passende beoordeling had moeten bevatten.Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
dr. Henk Everts
ir. Wim Keijsers

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: dr. Raffael Argiolu

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Dongeradeel

Bevoegd gezag
Gemeente Dongeradeel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Bijgewerkt op: 04 mrt 2013