2730. Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard, gemeente Ridderkerk

De provincie Zuid-Holland wil het inpassingsplan voor het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard vaststellen. Dit bovenregionaal agrologistiek bedrijventerrein van 96 ha ligt in de zuidelijke oksel van de A15 en A16 (knooppunt Ridderkerk), op het grondgebied van de gemeenten Ridderkerk en Barendrecht. Naast het bedrijventerrein voorziet het plan in een nieuw verkeersplein ter hoogte van de IJsselmondse knoop, een verbinding met het bestaande bedrijventerrein Verenambacht, een groene inpassing aan de zuidwestzijde van het plangebied en 2 of 3 windturbines.

Procedure en adviezen

Toetsing
14-11-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
16-11-2012 Kennisgeving MER
16-11-2012 Ter inzage legging MER
05-02-2013 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
28-02-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
20-03-2013 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing aanvulling op het MER
De Commissie vindt dat de essentiële informatie in het MER en de aanvulling aanwezig is om het milieubelang volwaardig te kunnen meewegen in de besluitvorming. De keuze voor de locatie Nieuw Reijerwaard was in het MER onvoldoende onderbouwd. In de aanvulling is het besluitvormingsproces rond de locatie goed beschreven, blijft de milieuargumentatie voor de locatie Nieuw Reijerwaard enigszins summier en is de aanpak voor de vergelijking van twee kleine versus één grote locatie bij Ridderkerk prima ingevuld.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Diederik Bel
drs. Sjef Jansen
dr. Michiel van Pelt
drs. ing. Tjitte Prins
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: drs. Marc Laeven

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Zuid-Holland

Bevoegd gezag
DCMR Milieudienst Rijnmond
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Bijgewerkt op: 21 mrt 2013