2729. Bestemmingsplan buitengebied Dalfsen

De gemeente Dalfsen herziet het bestemmingsplan buitengebied. De plan-m.e.r.-procedure wordt doorlopen omdat vanwege mogelijke gevolgen voor Natura 2000-gebieden een Passende beoordeling moet worden opgesteld, en omdat het bestemmingsplan kaderstellend is voor m.e.r.(beoordelings-)plichtige activiteiten (veehouderij, recreatie, natuurontwikkeling en waterbeheer).

Procedure en adviezen

Toetsing
20-11-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
27-11-2012 Kennisgeving MER
28-11-2012 Ter inzage legging MER
06-02-2013 Voorlopig advies uitgebracht
voorlopig toetsingsadvies
Toetsing MER en de aanvulling daarop
27-03-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
23-04-2013 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing MER en de aanvulling daarop
Tijdens de toetsing  van het MER heeft de Commissie aangegeven dat het MER naar haar oordeel op een aantal onderdelen onvolledig is, namelijk:

  • De referentiesituatie en de milieueffecten daarvan zijn onvoldoende navolgbaar en niet correct beschreven. Bij de referentiesituatie lijken ook onzekere autonome ontwikkelingen te zijn meegenomen. Door het hanteren van een onjuiste referentiesituatie worden de daadwerkelijk mogelijke effecten van het voornemen onderschat.
  • De milieueffecten van het voornemen en het beperkt groeiscenario zijn onvoldoende navolgbaar en niet correct beschreven.
  • Er zijn geen concrete mitigerende maatregelen of alternatieven beschreven waarin aantasting van natuurlijke kenmerken van de Natura 2000-gebieden met zekerheid is uit te sluiten.
  • Het MER heeft niet aannemelijk gemaakt dat de Flora- en faunawet de uitvoering van het bestemmingsplan niet in de weg staat.

Vanwege bovenstaande essentiële tekortkomingen heeft het bevoegd gezag de Commissie verzocht de advisering op te schorten om het MER aan te vullen. De Commissie ontving vervolgens een MER waarin op onderdelen teksten zijn aangepast. De Commissie is van oordeel dat in het aangepaste MER nog steeds de bovenstaande informatie ontbreekt. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ir. Sjoerd Bokma
ir. Wim Keijsers

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Jeltje Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Dalfsen

Bevoegd gezag
Gemeente Dalfsen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2011: pluimvee/varkens
D09 2011: landinrichting
D10 2011: recreatie
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 10 jul 2018