2717. Bestemmingsplan Duinen, gemeente Katwijk

De gemeente Katwijk wil een nieuw bestemmingsplan vaststellen voor de duinen. Het plan zal consoliderend van aard zijn, maar de gemeente wil wel enige ontwikkelingsruimte bieden voor de bestaande functies. Om na te gaan hoe dat zich verhoudt tot het beschermingsregime dat geldt voor de Natura 2000-gebieden Coepelduynen en Meijendel & Berkheide is een plan-MER opgesteld met een Passende beoordeling.

Procedure en adviezen

Toetsing
18-10-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
29-10-2012 Ter inzage legging MER
11-12-2012 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het MER en de Passende beoordeling de essentiĆ«le informatie bevatten om een besluit over het bestemmingsplan te kunnen nemen waarin het milieubelang volwaardig wordt meegewogen.

Het MER en de Passende beoordeling beschrijven systematisch en zorgvuldig welke (gebouwde) functies in het gebied aanwezig zijn en welke uitbreidingsruimte het bestemmingsplan geeft ten opzichte van de vigerende bestemmingsplannen (inclusief de latere artikel 19-besluiten).
Het wordt afdoende aannemelijk gemaakt dat de activiteiten die het bestemmingsplan vastlegt, niet leiden tot aantasting van de natuurlijke kenmerken van de aangrenzende Natura 2000-gebieden. Ook de overige milieuaspecten komen in het MER toereikend in beeld.


Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Yvonne van Manen
ing. Ben Peters
ir. Kuindert van der Spek
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: drs. Lambert Verheijen
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Katwijk

Bevoegd gezag
Gemeente Katwijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.3 Plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling

Bijgewerkt op: 01 feb 2013