2696. Omgevingsvisie Provincie Gelderland

De Provincie Gelderland werkt aan een nieuwe omgevingsvisie en omgevingsverordening. Voor de besluitvorming wordt een m.e.r.-procedure doorlopen. De Commissie heeft het plan-MER en de Passende beoordeling getoetst en concludeert dat nog niet alle essentiële informatie aanwezig is voor de besluitvorming.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
22-11-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Tussentijdse advisering
27-03-2013 Advies uitgebracht
Verslag februari 2013
Toetsing
14-05-2013 Kennisgeving MER
16-05-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
21-05-2013 Ter inzage legging MER
30-09-2013 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
13-11-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
14-01-2014 Advies uitgebracht
persbericht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies (januari 2014)
De Commissie vindt dat het aangevulde MER, de Passende beoordeling en de daarbij behorende Koepelnotitie nog niet de essentiële informatie bevatten om een besluit te kunnen nemen over de herijking EHS en intensieve veehouderijen in de omgevingsvisie. De Passende beoordeling geeft niet de zekerheid dat significante negatieve effecten op Natura 2000-gebieden als gevolg van een toename van stikstofdepositie zijn uit te sluiten. De herijking van de EHS tot Gelders natuurnetwerk leidt mogelijk tot negatieve effecten op biodiversiteit en landschap. De Commissie adviseert daarom op hoofdlijnen een alternatief of maatregelen uit te werken waarmee negatieve effecten kunnen worden voorkomen.

Voor de onderdelen windenergie en containerterminal oordeelt de Commissie dat het MER en de aanvulling voldoende informatie bevatten. De provincie geeft in de Koepelnotitie bij de Omgevingsvisie aan dat het werk aan de omgevingsvisie nog niet klaar is. Thema’s waar nog geen besluit over is genomen zijn op de Omgevingsagenda geplaatst. Voor deze thema’s merkt de Commissie op dat de plan-MER plicht doorschuift naar vervolgplannen.

Voorlopig toetsingsadvies plan-MER en Passende beoordeling (september 2013)
De Commissie concludeerde dat de essentiële informatie nog niet aanwezig was om het milieubelang volwaardig te kunnen meewegen in de besluitvorming. Daarom adviseerde zij een aanvulling uit te werken. De Commissie sluit hiermee aan bij het vernieuwende besluitvormingsproces dat de provincie heeft ingezet.
De Commissie adviseerde in de aanvulling aandacht te besteden aan:

 • De referentiesituatie en een knelpuntenanalyse van het huidige beleid.
 • De vertaling van ambities en doelen in een integraal toetsingskader.
 • Milieueffecten van impliciete keuzes.
 • De effecten van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden.
 • Effecten op landschap en biodiversiteit en mogelijke mitigerende maatregelen.
 • Een samenvatting met de hoofdpunten uit het MER en de Passende beoordeling.

Stand van zaken februari 2013
Op 22 februari 2012 heeft de provincie Gelderland de stand van zaken van de plan-m.e.r. omgevingsvisie Gelderland aan de Commissie toegelicht. Van deze bijeenkomst heeft de Commissie een verslag gemaakt, waarin de Commissie aandachtspunten meegeeft voor de afronding van het plan-MER en de omgevingsvisie.

 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert voornamelijk over de vormgeving van het planproces van de omgevingsvisie en de rol die de milieuinformatie daarin moet spelen. Zij adviseert:

 • Het planproces toe te lichten met bijzondere aandacht voor de verhouding tussen de formele plankaders en de vernieuwende aanpak.
 • Het huidige provinciale beleid te analyseren en aan te geven waar nieuw beleid moet worden geformuleerd.
 • De provinciale thema's verder uit te werken en aan te geven welke keuzes er mogelijk zijn en wat de milieugevolgen daarvan kunnen zijn.
 • Aan te geven hoe de milieuinformatie wordt ingezet in het planproces en welke rol het milieugeweten daarbij speelt.
 • Voor de gevolgen voor de Natura 2000-gebieden een Passende beoordeling op te stellen, indien nadelige gevolgen niet zijn uit te sluiten.

De Commissie adviseert om op het moment dat invulling van de opgaven, thema's en regionale opgaven verder bekend is aanvullend advies in te winnen. Dit past binnen de aanpak van de pilot procesgerichte advisering.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. Jos Arts
drs. Louis Bijlmakers
dr. Roeland During
ing. Rob Vogel
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Gelderland

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling

Bijgewerkt op: 21 jun 2016