2691. Bestemmingsplan buitengebied Lingewaard

De gemeente Lingewaard wil een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied vaststellen. Vanwege de nabijheid van Natura 2000-gebieden en omdat het bestemmingsplan kaderstellend is voor m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten wordt de plan-m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
03-07-2012 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
04-07-2012 Aankondiging start procedure
05-07-2012 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
13-09-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
21-03-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
27-03-2013 Kennisgeving MER
29-03-2013 Ter inzage legging MER
13-06-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het MER geeft geen duidelijkheid over de gehanteerde referentie en de maximale effecten wanneer het totaal aan ontwikkelingen dat het bestemmingsplan mogelijk maakt, gerealiseerd wordt. De Commissie adviseert deze informatie in een aanvulling te beschrijven.


Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie heeft in haar advies aangegeven wat zij belangrijke informatie voor het op te stellen MER vindt. Zij adviseert onder andere te beschrijven wat de maximaal mogelijke effecten van het plan op de ruimtelijke kwaliteit en de natuur zijn.


Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Reinier van Dijk
drs. Gerwin Gabry
dr. Nico de Vries

Voorzitter: prof. dr. ir. Rudy Rabbinge
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Lingewaard

Bevoegd gezag
Gemeente Lingewaard

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling

Bijgewerkt op: 14 jun 2013