2690. Bestemmingsplan buitengebied & MER gemeente Heusden

De gemeente Heusden wil haar bestemmingsplan buitengebied herzien. Vanwege de nabijheid van Natura 2000-gebieden en omdat het bestemmingsplan kaderstellend is voor m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten is een MER opgesteld.

Procedure en adviezen

Toetsing
01-06-2012 Ter inzage legging MER
13-06-2012 Kennisgeving MER
18-06-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
13-09-2012 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Op basis van het MER is niet navolgbaar wat de maximale milieueffecten zullen zijn van het voorliggende bestemmingsplan. De Commissie adviseert daarom het MER aan te vullen met de maximale effecten op natuur en milieu van het huidige bestemmingsplan. Daarnaast adviseert de Commissie om voor het besluit over het bestemmingsplan informatie te geven over:

  • De ecologische gevolgen van een toenemende ammoniakdepositie op instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden die gevoelig zijn voor stikstof.
  • Een alternatief waarmee aantasting van natuurlijke kenmerken en waarden van Natura 2000-gebieden kan worden uitgesloten.
  • De gevolgen van het bestemmingsplan voor beschermde soorten.


Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ing. Reinier van Dijk
drs. Gerwin Gabry

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Heusden

Bevoegd gezag
Gemeente Heusden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2011: pluimvee/varkens

Bijgewerkt op: 30 nov 2012