2688. Bestemmingsplan Buitengebied Losser

De gemeente Losser wil een nieuw bestemmingsplan buitengebied. Hiervoor wordt een plan-m.e.r.-procedure doorlopen omdat het plan kaderstellend is voor m.e.r.-(beoordelings) plichtige activiteiten en mogelijk effecten heeft op Natura 2000-gebieden. De Commissie meent dat in het MER en de aanvulling samen nog informatie ontbreekt die essentieel is om het milieubelang volwaardig te kunnen meewegen in de besluitvorming.

Procedure en adviezen

Toetsing
29-06-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
25-09-2012 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
13-12-2012 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing aanvulling op het MER
De aanvulling op het MER bevat onvoldoende informatie over de maximale mogelijkheden van het bestemmingsplan voor veehouderij, de effecten op Natura 2000-gebieden en beschermde soorten. De andere punten die in het MER onvoldoende waren onderbouwd, namelijk de maximale mogelijkheden voor recreatie, de gevolgen voor de ecologische hoofdstructuur en het watersysteem zijn in de aanvulling voldoende uitgewerkt.

 

De Commissie constateert op grond van het MER en de aanvulling daarop, dat bij geen enkel alternatief aantasting van de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden kan worden uitgesloten. In de aanvulling op het MER wordt nog wel de huidige situatie als reëel alternatief geïntroduceerd, maar hier wordt geen correcte invulling aan gegeven om als daadwerkelijk alternatief te kunnen worden beschouwd. Het MER bevat daardoor geen uitvoerbaar alternatief.

Voorlopig toetsingsadvies
De Commissie vindt dat er essentiële informatie ontbreekt in het MER voor het volwaardig meewegen van het milieubelang in de besluitvorming. Zij adviseerde een aanvulling op het MER op te stellen voordat het besluit wordt genomen. De tekortkomingen betreffen:

  • De milieueffecten van de maximale mogelijkheden van het bestemmingsplan voor veehouderij en recreatie zijn onvoldoende beschreven.
  • De milieueffecten voor de natuur zijn onvoldoende beschreven:
    • Uit de Passende beoordeling blijkt dat bij beide alternatieven aantasting van natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden in en rond het plangebied niet uitgesloten kan worden door stikstofdepositie en hydrologische effecten. Het MER beschrijft echter geen mitigerende maatregelen of alternatieven waarmee deze aantasting met zekerheid kan worden uitgesloten. Hierdoor beschrijft het MER geen uitvoerbaar alternatief.
    • De Duitse Natura 2000-gebieden zijn niet beschouwing genomen in de Passende beoordeling.
    • In het MER ontbreekt een helder overzicht van de gevolgen voor de ecologische hoofdstructuur en beschermde soorten.
  • De omvang en de ernst van de door het voornemen veroorzaakte gevolgen voor het watersysteem zijn onduidelijk.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Evelyne Coopmann- van Overbeek
drs. Gerwin Gabry
drs. Reinoud Kleijberg

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: drs. Jeltje Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Losser

Bevoegd gezag
Gemeente Losser

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 17 sep 2013