268. Golfbaan waterwingebied Tilburg

TWM heeft het voornemen om een 18-holes golfbaan aan te leggen op een terrein met een aaneengesloten oppervlakte van circa 75 ha in het waterwingebied Gilzerbaan in de gemeente Tilburg.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
18-01-1990 Datum kennisgeving
18-01-1990 Ter inzage legging van de informatie
16-03-1990 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
14-06-1991 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
20-06-1991 Kennisgeving MER
20-06-1991 Ter inzage legging MER
23-09-1991 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In het richtlijnenadvies vroeg de Commissie vooral aandacht te besteden aan de discrepantie in de startnotitie waar het gaat over het beheer van het waterwingebied. Enerzijds gaf de startnotitie aan dat het beheer gericht was op een effectieve bescherming van de grondwaterwinning; anderzijds werd opgemerkt dat de kwetsbaarheid van het gebied gering was, terwijl de provincie Noord-Brabant de kwetsbaarheid van de verschillende waterwingebieden nog moest vaststellen. Ook vroeg het advies om in het MER een locatiealternatief op te nemen die op landbouwgrond gesitueerd zou worden. 

In het toetsingsadvies sprak de Commissie haar waardering uit voor het MER. Wel achtte zij met het oog op de besluitvorming nadere informatie nodig over de omvang en de allure van het golfterrein, de varianten met betrekking tot de gebiedsbegrenzing en het meest milieuvriendelijke alternatief. Ook gaf de Commissie enkele aanbevelingen bij de evaluatie.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
ir. Kuindert van der Spek
ir. Vaessen
ir. Naut Wijnhoven

Voorzitter: dr. Hans Cohen
Werkgroepsecretaris: Rik Herngreen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
N.V. Tilburgsche Waterleiding-Maatschappij (TWM)

Bevoegd gezag
Tilburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 31 aug 2007