2679. Bestemmingsplan buitengebied Steenwijkerland

De gemeente Steenwijkerland stelt een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied en een bestemmingsplan 'verblijfsrecreatieterreinen' op. Deze plannen bieden onder andere een kader voor uitbreiding van veehouderijen en recreatieve ontwikkelingen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
07-06-2012 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
20-06-2012 Aankondiging start procedure
20-06-2012 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
10-07-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
De Commissie vindt de volgende punten essentieel voor het op te stellen MER:

  • Integrale visie op het buitengebied die als toetsingskader voor beoordelen van alternatieven kan dienen.
  • Inzicht in de 'milieugebruiksruimte'.
  • Onderbouwing van referentiesituatie en alternatieven.
  • Inzicht in positieve en negatieve effecten op natuur (onder andere op basis van een Passende beoordeling), landschap en cultuurhistorie, bodem en water.


Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
drs. Sjef Jansen
ir. Wim Keijsers

Voorzitter: drs. ing. Jan Bout
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Steenwijkerland

Bevoegd gezag
Gemeente Steenwijkerland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2011: pluimvee/varkens

Bijgewerkt op: 30 nov 2012