2677. Monitoring aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen

De NAM startte in 2007 met winning van aardgas in het Waddenzeegebied volgens het 'hand aan de kraan principe'. Dit betekent dat aardgaswinning toegestaan is, maar gestopt wordt bij teveel bodemdaling of aantasting van de natuur in de Waddenzee. De Commissie treedt op als onafhankelijke Auditcommissie. Zij brengt jaarlijks advies uit over de kwaliteit van de monitoring aan de minister van EZ.

Procedure en adviezen

Toetsing
10-05-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
31-01-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Persbericht
Advies Auditcommissie 2012
Advies Auditcommissie opzet evaluatie
Bijlage bij Advies Auditcommissie opzet evaluatie

Opmerkingen bij de advisering

Samenvatting
De bodemdaling door gaswinning onder de Waddenzee blijft binnen de grenzen. Dat blijkt uit de rapportage 2012 van de NAM. Zoals verwacht kan nu nog niets gezegd worden over effecten op natuur. Hiervoor zijn eenduidige meetreeksen van meerdere jaren nodig die nu nog niet beschikbaar zijn.

De monitoringsopzet van de gaswinning onder de Waddenzee wordt dit jaar (2013) voor het eerst geëvalueerd. De Auditcommissie heeft geadviseerd over de opzet van deze evaluatie. Zij adviseert bij de evaluatie te focussen zodat meetprogramma's op elkaar aanlsuiten en elkaar versterken.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. Poppe de Boer
dr. Henk Everts
mr. dr. Annelies Freriks
dr. Robert Hack
dr. Kick Hemker
prof. dr. Piet Hoekstra
drs. Jan van der Winden

Voorzitter: drs. Lambert Verheijen
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Nederlandse Aardolie Maatschappij BV (NAM)

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland; Nederland, provincie Groningen; Nederland, provincie Noord-Holland


Bijgewerkt op: 26 nov 2018