2671. Realisatie regionaal bedrijventerrein Werkendam

De gemeenten Werkendam, Woudrichem en Aalburg willen een Regionaal Bedrijventerrein aanleggen. Om dit mogelijk te maken is een nieuw ontwerp-bestemmingsplan opgesteld.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
01-05-2012 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
03-07-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
20-06-2014 Kennisgeving MER
20-06-2014 Ter inzage legging MER
23-06-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
04-09-2014 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie adviseert het milieueffectrapport op het punt van de gevolgen voor natuur aan te vullen. Door de ontwikkeling van het regionaal bedrijventerrein blijkt een toename van stikstofuitstoot en depositie op de voor stikstof gevoelige natuur. De conclusie in het rapport dat hierdoor geen schade aan de natuur optreden vindt de Commissie onvoldoende onderbouwd.

Niet duidelijk wordt of alle ontwikkelruimte, ook echt kan worden ingevuld. Het milieueffectrapport beschrijft daardoor geen uitvoerbaar alternatief.

De Commissie adviseert het milieueffectrapport op deze punten aan te vullen voordat een besluit over het bestemmingsplan wordt genomen.


Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert in het MER een goede onderbouwing op te nemen van nut en noodzaak voor het bedrijventerrein en de keuze voor deze locatie. De Commissie heeft van de gemeente begrepen dat een derde haven in Werkendam niet aan de orde is binnen de planperiode van het bestemmingsplan (10 jaar) en beperkt het advies daarom tot het onderhavige bedrijventerrein. De Commissie adviseert wel in het MER aan te geven welke rol een derde haven heeft gespeeld bij de locatieafweging van het onderhavige bedrijventerrein.

 

 

 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
Theo Knottnerus
ir. Joep Lax
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: dr. Kees Linse
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Werkendam

Bevoegd gezag
Gemeente Werkendam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D11.2 2011: stedelijk project

Bijgewerkt op: 04 sep 2014