2647. Bestemmingsplan buitengebied Tubbergen

De gemeente Tubbergen wil een nieuw bestemmingsplan vaststellen voor het buitengebied. Dit bestemmingsplan biedt ruimte voor uitbreiding van agrarische bedrijven en heeft mogelijk gevolgen voor beschermde natuurgebieden (Natura 2000-gebieden). De gemeenteraad van Tubbergen heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
28-02-2012 Aankondiging start procedure
28-02-2012 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
05-03-2012 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
08-05-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
17-04-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
15-07-2014 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
persbericht voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
31-07-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
07-11-2014 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies milieueffectrapport en de aanvulling daarop
Het milieueffectrapport bevat veel informatie en is in een vroeg stadium van de bestemmingsplanprocedure opgesteld. De gemeente heeft het aangevuld naar aanleiding van een eerder advies van de Commissie m.e.r. De gemeente heeft onder andere meer onderbouwd dat beperkte uitbreidingen mogelijk zijn zonder nadelige gevolgen voor de beschermde Natura 2000-gebieden.
Het concept-bestemmingsplan is nu nog niet in overeenstemming met het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Willem Foppen
drs. Sjef Jansen
ing. Marc Pijnenburg

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Annemarie Wagenmakers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Tubbergen

Bevoegd gezag
Gemeente Tubbergen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14 2011: pluimvee/varkens
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 07 nov 2014