2637. Milieueffectenanalyse aardgas- en aardolieboringen NOGEPA

NOGEPA, de Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie, wil met een milieueffectenanalyse aantonen dat diepboringen voor opsporing en winning van aardolie en aardgas, buiten gevoelig gebied, met zekerheid niet leiden tot aanzienlijke milieueffecten. Samen met het ministerie van EZ wil de sector graag een harde m.e.r.-drempel in het Besluit m.e.r. laten opnemen. De Commissie heeft op verzoek van het ministerie van IenM de milieueffectenanalyse getoetst.

Procedure en adviezen

Aanvullende toetsing = Toetsing 2
15-10-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
06-12-2012 Advies uitgebracht
Advies drempel voor diepboringen

Opmerkingen bij de advisering

Bevindingen
De Commissie onderschrijft dat zich bij 'klassieke' boringen over het algemeen geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zullen voordoen, doordat de milieugevolgen goed voorspelbaar en over het algemeen klein zijn. Effecten op natuur worden niet uitgesloten, maar het is de bedoeling daar in de drempel rekening mee te houden. Voor landschap en archeologie, en bij calamiteiten kan niet generiek worden uitgesloten dat er belangrijke milieugevolgen zijn. Voor het voorkomen of beheersen hiervan moet verwezen worden naar sectorale wetgeving.Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Maarten Jan Brolsma
dr. Robert Hack
ir. Hans Huizer
mr. dr. Marcel Soppe
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Lambert Verheijen
Werkgroepsecretaris: ir. Marijke Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Nogepa
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
006 Géén m.e.r., wel advies van Commissie gevraagd

Bijgewerkt op: 01 feb 2013