2633. Windpark Q10

De ministers van EL&I en van IenM willen het offshore windpark Q10 van Eneco mogelijk maken met een inpassingsplan en door diverse vergunningen te verlenen. Voordat hierover wordt besloten is de Commissie om advies gevraagd. De Commissie heeft getoetst of voldoende milieu-informatie voorhanden is om het milieubelang volwaardig mee te kunnen wegen bij de voorliggende besluiten. Zij heeft daarbij kennis genomen van nieuwe inzichten over milieugevolgen sinds de m.e.r.-procedure in 2009, die tot veranderingen in beoordelingen en conclusies kunnen leiden. De Commissie heeft bij de toetsing gebruik gemaakt van de informatie in de vergunningaanvraag, de resultaten van het project ‘Shortlist Ecologische Monitoring Wind op Zee’ en diverse (internationale) onder-zoeksresultaten van offshore windparken die sinds 2009 beschikbaar zijn gekomen.

Procedure en adviezen

Toetsing
20-04-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
07-06-2012 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert het in het verleden opgestelde ‘cumulatiescenario’ voor de cumulatieve gevolgen voor zeezoogdieren tijdens de bouw van meerdere windparken in opeenvolgende jaren te actualiseren en de resultaten bij de besluitvorming te betrekken. Voor de overige onderdelen is voldoende milieu-informatie voor de besluitvorming beschikbaar.

Uit de beschikbare informatie blijken bijvoorbeeld nieuwe inzichten over de Bruinvis. De Commissie adviseert bij de besluitvorming aan te geven hoe deze nieuwe inzichten zijn meegewogen.

Lees verder in het advies.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
dr. Godfried van Moorsel
Jan Nipius
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
ENECO

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D22.2 2011: windturbinepark

Bijgewerkt op: 10 jul 2018