2631. Pluimveehouderij Roffert 21 Castenray

J.F.W. van Bommel wil zijn pluimveebedrijf in Castenray wijzigen. De huidige vergunde veebestand bedraagt 23.250 vleeskalkoenen en 50.000 vleeskuikens. In de feitelijke situatie zijn er 200.000 vleeskuikens aanwezig. In de nieuwe situatie zal de initiatiefnemer in totaal 200.000 vleeskuikens gaan houden.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
07-02-2012 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
09-02-2012 Aankondiging start procedure
09-02-2012 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
27-03-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
20-03-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
20-03-2014 Kennisgeving MER
21-03-2014 Ter inzage legging MER
21-05-2014 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het milieueffectrapport de essentiële informatie bevat om een besluit te kunnen nemen over de vergunningverlening waarin het milieubelang volwaardig wordt meegenomen. De Commissie heeft nog wel enkele aanbevelingen gegegeven: de maatregelen die het verspreiden van ziekteverwekkers tegengaan zouden meer concreet kunnen worden gemaakt en meer kunnen worden toegespitst op het onderhavige bedrijf, en de berekeningen van de verspreiding van geur en fijn stof zouden beter kunnen aansluiten bij deze specifieke situatie.

 

Advies Reikwijdte en detailniveau
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport:

  • De geuremissie van het voornemen en de invloed daarvan op de geurhinder in de omgeving.
  • De fijn stofemissie van het voornemen en de bijdrage ervan aan de fijn stofconcentratie in de directe omgeving.
  • Omdat er al veel geuroverlast is, geeft de Commissie in overweging om in ieder geval een alternatief op te nemen waarmee geurhinder beperkt kan worden.
  • De gevolgen voor kwetsbare natuur, zoals de Natura 2000-gebieden Boschhuizerbergen, Deurnsche Peel & Mariapeel en Maasduinen, de beschermde natuurmonumenten Rouwkuilen en Grauwveen en de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), met name de effecten door de toekomstige emissie en depositie van verzurende en vermestende stoffen door het bedrijf.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Wim Hoeve
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: ing. Jan Grit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Pluimveehouderij Van Bommel

Bevoegd gezag
Gemeente Venray

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14 2011: pluimvee/varkens

Bijgewerkt op: 10 jul 2018