2629. Energiepark Leeuwarden

De gemeente wil een bestemmingsplan vaststellen waarmee de volgende activiteiten mogelijk worden gemaakt: een haven voor de binnenscheepvaart in de vorm van een laad- en loswal; activiteiten voor hernieuwbare energieproductie, waaronder biomassavergisting, houtver-branding, geothermie, Warmte-Koude-Opslag (WKO), benutten van restwarmte en zonne-energie;  overige bedrijvigheid tot en met milieucategorie 4, waaronder een asfaltmenginstallatie;  kleinschalige recreatieve en educatieve activiteiten; waterbeheer.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
26-01-2012 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
26-01-2012 Aankondiging start procedure
26-01-2012 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
18-04-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
De Commissie voor de m.e.r. (hierna ‘de Commissie’)  beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER:

  • een concretisering van de doelstelling van Skinkeskans en de Intergemeentelijke Structuurvisie Nieuw Stroomland;
  • een uitwerking van het voornemen in een basis alternatief waarmee wordt aangetoond hoe ten minste aan de doelstellingen van het voornemen wordt voldaan;
  • een uitwerking van het voornemen in een maximaal alternatief waarmee de mogelijkheden van het bestemmingsplan maximaal worden benut en waarmee de maximale milieu-effecten en eventuele knelpunten in beeld worden gebracht;
  • een uitwerking van de haven, aannames over de overige bedrijvigheid en inzicht in de fasering van het voornemen.
  • de te verwachten milieueffecten van de verschillende alternatieven, waarbij het vooral gaat om de aspecten natuur (Natura 2000), emissies naar de lucht en geluid.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Lidwien Besselink
ir. Arjen Brinkmann
dr. Henk Everts
ir. Hans Huizer
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Hugo Woesthuis

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Skinkeskans v.o.f.

Bevoegd gezag
Gemeente Leeuwarden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.2 Besluit-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
C04 2011: haven/pier
C18.4 2011: niet-gevaarlijk afval
D17.2 2011: diepboring
D18.1-7 2011: diverse afvalverwijdering

Bijgewerkt op: 05 feb 2019