2625. Bestemmingsplan Buitengebied gemeente Lingewaal

De gemeente Lingewaal wil haar bestemmingsplan buitengebied herzien. Vanwege de nabijheid van Natura 2000-gebieden en omdat het bestemmingsplan kaderstellend is voor m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten wordt de plan-m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
22-12-2011 Aankondiging start procedure
22-12-2011 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
16-01-2012 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
19-03-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
14-06-2012 Kennisgeving MER
14-06-2012 Ter inzage legging MER
21-06-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
06-09-2012 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het MER geeft inzicht in de huidige situatie en autonome ontwikkeling van het plangebied en de milieueffecten van alle activiteiten die het bestemmingplan maximaal mogelijk maakt. De Commissie adviseert voor het besluit over het bestemmingsplan de volgende informatie te besschrijven :

 • Welke waarden als referentie gebruikt zijn.
 • De ecologische gevolgen van een toenemende ammoniakdepositie voor overige instandhoudingsdoelstellingen die ook gevoelig zijn voor stikstof.
 • De gevolgen door verstoring en/of verdroging voor de ecologische hoofdstructuur of beschermde soorten.
 • Een alternatief waarmee  aantasting van natuurlijke kenmerken en waarden van Natura 2000-gebieden kan worden uitgesloten.
 • De gevolgen van de alternatieven voor (cumulatieve) geurhinder voor omwonenden in het buitengebied.

Advies Reikwijdte en detailniveau
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentieel voor de besluitvorming:

 • Een integrale visie op de gewenste ontwikkeling van het buitengebied, met duidelijk omschreven ambities, die kan dienen als toetsingskader bij beoordeling van alternatieven.
 • Een onderbouwing van de totstandkoming van de alternatieven.
 • De ‘milieugebruiksruimte’ in het plangebied.
 • Een omschrijving en onderbouwing van de gehanteerde referentiesituatie.
 • De maximaal mogelijke effecten van het voornemen op natuur.
 • De positieve of negatieve effecten van het plan op de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit, het landschap en de cultuurhistorische / archeologische waarden.
 • Een zelfstandig leesbare samenvatting, met voldoende onderbouwend kaartmateriaal.


Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ing. Reinier van Dijk
drs. Gerwin Gabry

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Lingewaal

Bevoegd gezag
Gemeente Lingewaal

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2011: pluimvee/varkens

Bijgewerkt op: 10 jul 2018