2624. Structuurvisie bestemmingsplan buitengebied Coevorden

De gemeente Coevorden wil een structuurvisie voor de hele gemeente en een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied vaststellen. Zowel de structuurvisie als het bestemmingsplan zijn kaderstellend voor diverse m.e.r.(beoordelings)plichtige besluiten. Voor de besluitvorming over beide plannen wordt een gecombineerde plan-m.e.r.-procedure gevolgd.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
19-01-2012 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
26-01-2012 Aankondiging start procedure
26-01-2012 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
02-04-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
11-01-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
15-01-2013 Kennisgeving MER
16-01-2013 Ter inzage legging MER
04-04-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het MER heeft een heldere structuur en is goed leesbaar. De samenvatting is helder, zelfstandig leesbaar en bevat een goed overzicht van de bevindingen. De Commissie stelt echter vast dat in het MER nog milieu-informatie ontbreekt die voor de besluitvorming over het bestemmingsplan essentieel is. Dit betreft de uitwerking van een alternatief zonder aantasting van natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden. Daarnaast heeft de Commissie enkele opmerkingen over de structuurvisie die niet als essentiële tekortkoming worden gezien, maar wel kunnen bijdragen aan een zorgvuldige besluitvorming over de structuurvisie.

 

 

 

 

 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER voor de structuurvisie:

 

 

 

  • De belangrijkste ambities van de gemeente zodat deze kunnen dienen als toetsingskader bij de beoordeling van alternatieven op doelbereik.
  • Een beschrijving van de voorgenomen concrete ontwikkelingen in het uitvoeringsprogramma.
  • Een onderbouwing van randvoorwaarden of beperkingen voor de voorgenomen ontwikkelingen (‘milieugebruiksruimte’) in het plangebied.
  • Een beschrijving en beoordeling van de (maximale) effecten op natuur, bodem en water, landschap en leefomgeving.

Essentiële informatie voor het MER bestemmingsplan buitengebied:

  • Een beschrijving van de ontwikkelingen die in het bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt.
  • Inzicht in de huidige situatie en de ontwikkelbehoefte van agrarische bedrijven in het plangebied.
  • Een onderbouwing van de totstandkoming van alternatieven en van de gehanteerde referentiesituatie.
  • Een beschrijving van de maximaal mogelijke effecten op natuur, bodem en water, landschap, cultuurhistorie en leefomgeving, inclusief een Passende beoordeling als significante gevolgen voor Natura 2000-gebieden niet zijn uit te sluiten.

 

 

 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
ir. Peter van der Boom, MA
ing. Caspar Slijpen
drs. ing. Fon ten Thij
ing. Rob Vogel

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Coevorden

Bevoegd gezag
Gemeente Coevorden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2011: pluimvee/varkens
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 10 jul 2018