2622. Bestemmingsplan Buitengebied Overberg, Maarn, Maarsbergen en Amerongen (OMMA)

De gemeente Utrechtse Heuvelrug wil verschillende verouderde bestemmingsplannen actualiseren en onderbrengen onder de noemer ‘Bestemmingsplan buitengebied OMMA’. Voor de besluitvorming daarover zijn de milieugevolgen van het plan onderzocht en weergegeven in een milieueffectrapport. Naar aanleiding van de zienswijzen en het rapport heeft de gemeente besloten het bestemmingsplan aan te passen. De effecten van deze wijzigingen zijn weergegeven in een aanvulling op het rapport. De gemeente heeft de Commissie gevraagd het rapport inclusief aanvulling te beoordelen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
09-01-2012 Aankondiging start procedure
09-01-2012 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
20-02-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
28-08-2015 Ter inzage legging MER
09-03-2016 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
01-06-2016 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport inclusief aanvulling geeft een goed beeld van de gevolgen voor landschap, cultuurhistorie, water, bodem, verkeer en woon- en leefmilieu. De Commissie mist nog informatie over de effecten van luchtverontreiniging (ammoniak) op de natuur in bijvoorbeeld de natuurgebieden Kolland & Overlangbroek en Uiterwaarden Nederrijn. Onduidelijk is of het plan niet teveel natuurschade toestaat. De Commissie adviseert dit alsnog te onderzoeken en daarna pas te besluiten.


Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert o.a. om in het milieueffectrapport:

  • Het scenario dat uitgaat van maximale mogelijkheden voor agragische ontwikkeling te toetsen aan de beschikbare milieugebruiksruimte in het gebied.
  • Gezien de ambities van de gemeente op het gebied van landschap, natuur en recreatie, ook een alternatief te ontwikkelen dat naast agrarische ontwikkeling actief invulling geeft aan behoud en ontwikkeling van landschap, natuur en recreatie.  

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ir. Sjoerd Bokma
ing. Dick Hamhuis

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Bevoegd gezag
Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
C14 2011: pluimvee/varkens

Bijgewerkt op: 10 jul 2018