2618. Shtandart-Tank Terminal Europoort West

Shtandart TT BV wil in Europoort Rotterdam ('Kop van Beer') een nieuwe tankterminal bouwen en exploiteren. De terminal met een opslagcapaciteit van 3,2 miljoen m3 is bedoeld voor het opslaan en doorvoeren van met name ruwe Oeral olie. Voor de besluitvorming over de omgevingsvergunning wordt een project-MER opgesteld en een Passende beoordeling uitgevoerd. Voor de aan- en afvoer van olie met zeeschepen  is het noodzakelijk dat er een insteekhaven en aanlegkades worden aangelegd. Hiervoor wordt een aparte m.e.r.-procedure gevolgd (zie project 2659).

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
27-12-2011 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
15-03-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
21-08-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
21-08-2013 Kennisgeving MER
22-08-2013 Ter inzage legging MER
24-10-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Voor de terminal worden ‘State-of-the-Art-technieken’ toegepast waardoor een 0-emissie terminal zo veel mogelijk benaderd wordt. Ook de gevolgen voor natuur zijn compleet in beeld gebracht. De Commissie vraagt aandacht te besteden aan versneld inzet van beheermaatregelen om de gevolgen van stikstofdepositie op beschermde natuur tegen te gaan. De Commissie vraagt ook aandacht voor de realisatie van voldoende geschikte broedgelegenheid voor meeuwensoorten.

 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert in het MER vooral een goede beschrijving van het voornemen te geven, zodat duidelijk is wat wordt verstaan onder ‘State-of-the-Art-technieken’. Ook dient het MER inzicht te geven in de (kwantitatieve) milieueffecten van de voorgenomen activiteit, de verschillende alternatieven en mitigerende maatregelen. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de milieuaspecten luchtkwaliteit, geur en externe veiligheid.
Voor de insteekhaven en aanlegkades adviseert de Commissie om in het MER voor de tank terminal:

  • Aan te geven in hoeverre deze voornemens afhankelijk van elkaar zijn en hoe zij zich tot elkaar verhouden in tijd en besluitvorming.
  • Cumulatie van milieueffecten van deze voornemens weer te geven.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Tanja Bremer
ir. Henk Buijtenhek
ir. Mijntje Pikaar
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Shtandart TT BV
DCMR Milieudienst Rijnmond

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C25 2011: opslag olie, (petro)chemische producten

Bijgewerkt op: 28 okt 2013