2615. Jachthaven Cadzand - Bad

In verband met hoogwaterveiligheid moeten de strekdammen bij Cadzand-Bad worden verhoogd en verlengd. Nu het gebied toch op de schop gaat willen de gezamenlijke ondernemers in Cadzand-Bad onderzoeken of deze ingreep gecombineerd kan worden met  aanleg van een jachthaven tussen de strekdammen. Omdat de jachthaven onlosmakelijk is verbonden met de aanpak van de kustversterking beschouwt de Commissie deze m.e.r. als een tweeledige studie: Een (vrijwillige) effectstudie naar de uitwerking van de gekozen oplossing uit het project Zwakke Schakels door het projectbureau Zwakke Schakels. Een m.e.r. voor een jachthaven, waarbij het alternatief HWBP een autonome ontwikkeling is, door Stichting Promotie Cadzand.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
22-12-2011 Aankondiging start procedure
22-12-2011 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
09-01-2012 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
23-02-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
07-03-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
09-04-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het MER geeft een duidelijk beeld van het project en van de alternatieven. Tijdens de toetsing heeft de Commissie opgemerkt, dat in het MER te weinig aandacht was voor onder meer de effecten tijdens de aanlegfase. Naar aanleiding hiervan is nadere informatie aangeleverd. De Commissie vindt dat het MER en de aanvullende informatie samen voldoende informatie is voor de besluitvorming.

In de aanvullende informatie is uitgegaan van een duur van ca. 1 jaar van de werkzaamheden. Hierbij merkt de Commissie op dat er een aanzienlijk verschil bestaat tussen de aanlegwerkzaamheden in het referentiealternatief (HWBP) en de jachthavenalternatieven. Voor aanleg van een jachthaven moet meer werk verzet worden. Bij een uitvoeringsduur van 1 jaar zal dit een aanmerkelijke mate van hinder met zich meebrengen. Daarnaast geldt dat ook gedurende de werkzaamheden de kustveiligheid gegarandeerd moet zijn.


Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie beschouwt als essentiƫle informatie voor het MER:

  • Een beschrijving van de te onderzoeken alternatieven, zowel het HWBP als de beide jachthaven-alternatieven, inclusief bijbehorende parkeeroplossingen.
  • Een beschrijving van de effecten van de verschillende alternatieven op milieu en natuur, waarbij de effecten van het HWBP-alternatief vergeleken worden met de huidige situatie inclusief autonome ontwikkeling, terwijl de effecten van de jachthaven-alternatieven vergeleken worden met die van het HWBP.
  • Een duidelijk beeld van de mate waarin de verschillende alternatieven bijdragen aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Janrik van den Berg
dr. Norbert Dankers
ir. Johan van der Gun
ir. Kuindert van der Spek

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Stichting Promotie Cadzand

Bevoegd gezag
Gemeente Sluis

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C04 2011: haven/pier
D03.2 2011: waterkering, dijk

Bijgewerkt op: 10 jul 2018