2613. Bestemmingsplan Waal-Eemhaven

De gemeente Rotterdam wil een nieuw bestemmingsplan opstellen voor het gebied Waal- Eemhaven, als onderdeel van de Stadshavens Rotterdam. De recent vastgestelde Structuurvisie voor de Stadshavens gaat uit van duurzame herstructurering en transformatie naar een aantrekkelijke leef-, woon- en werkomgeving. De eerste stappen in dat transformatieproces worden in het bestemmingsplan vastgelegd.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
03-01-2012 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
11-01-2012 Aankondiging start procedure
11-01-2012 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
23-02-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
24-08-2016 Kennisgeving MER
26-08-2016 Ter inzage legging MER
05-12-2016 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het milieueffectrapport de effecten van het plan goed beschrijft. Als de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt voor uitbreiding van bedrijven helemaal worden ingevuld, kunnen knelpunten ontstaan voor verkeer, geluidhinder en externe veiligheid. Deze knelpunten worden tegengegaan doordat in het bestemmingsplan voorwaarden worden opgenomen. Bovendien worden de ontwikkelingen in het gebied intensief gemonitord, zodat tijdig bijvoorbeeld extra geluidbeperkende maatregelen genomen kunnen worden. Om toekomstige verkeersknelpunten voor te zijn, vooral op de toe- en afritten van en naar de A15, worden nu al verschillende maatregelen en onderzoeken voorbereid.

 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie vraagt in het MER de bestaande situatie en autonome ontwikkeling goed te beschrijven en aan te geven welke ontwikkelingen zoals aangegeven in de Structuurvisie Stadshavens Rotterdam (zie project 2251) in de bestemmingsplanperiode worden voorzien. Qua effectbeschrijving dient het accent te liggen op lucht, geluid en externe veiligheid en daarnaast op het toetsen aan de duurzaamheidsdoelen die in de Structuurvisie staan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Diederik Bel
ing. Ben Peters
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Rotterdam

Bevoegd gezag
DCMR Milieudienst Rijnmond
Gemeente Rotterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D11.3 2011: industrieterrein

Bijgewerkt op: 10 jul 2018