2607. Bestemmingsplan Westelijk buitengebied gemeente Putten

De gemeente Putten herziet haar bestemmingsplan buitengebied. Vanwege de nabijheid van Natura 2000-gebieden wordt de plan-m.e.r.-procedure doorlopen. De Commissie adviseert dat het MER onder meer een visie op het buitengebied moet geven, de beoogde ruimte voor agrarische activiteiten en de effecten van het plan op natuur, leefomgeving en gezondheid.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
29-11-2011 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
01-12-2011 Aankondiging start procedure
01-12-2011 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
13-02-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
04-02-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
04-02-2013 Kennisgeving MER
04-02-2013 Ter inzage legging MER
04-04-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Aanvullende toetsing
24-10-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
11-11-2013 Datum kennisgeving
24-01-2014 Advies uitgebracht
Aanvullend Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Aanvullend toetsingsadvies
De Commissie constateert bij de toetsing van de aanvulling een aantal tekortkomingen die zij essentieel acht voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming. Zij is van mening dat de omvang van het voornemen onvolledig in beeld is gebracht in het MER en in de notitie. Daarom is ook de effectbeschrijving en – beoordeling onvolledig. Ten aanzien van Natura 2000-gebieden, geur en luchtkwaliteit heeft zij in haar advies nog enkele aanvullende opmerkingen gemaakt.

 

Toetsingsadvies
De Commissie constateert bij de toetsing een aantal tekortkomingen die zij essentieel acht voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming.

  • De beschrijving van het voornemen en de maximale mogelijkheden is deels onduidelijk en deels onvoldoende gekwantificeerd, waardoor de effectbeoordeling niet goed navolgbaar is.
  • In het MER is aangegeven dat de maximale mogelijkheden van het plan niet zijn beschreven.
  • Een belangrijk gegeven uit het MER is dat aantasting van de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden in geen van de alternatieven is uit te sluiten. Het MER bevat daardoor geen alternatief dat past binnen wet- en regelgeving.
  • Het MER noemt weliswaar maatregelen om een toename van stikstofdepositie en de effecten daarvan te voorkomen, maar het effect van deze maatregelen is niet beschreven.
  • Tot slot geeft het MER onvoldoende duidelijkheid over de uitgangspunten van berekeningen die ten grondslag liggen aan de huidige feitelijke situatie, de autonome ontwikkelingen en de (maximale mogelijkheden van) de alternatieven. Hierdoor geeft het MER geen inzicht in de effecten van de alternatieven.

De gemeente Putten is van plan een aanvulling op te stellen en laat deze waarschijnlijk toetsen door de Commissie.

 

Advies over reikwijdte & detailniveau
De Commissie ziet de volgende punten als essentiele informatie in het MER:

  • Een visie op het buitengebied en de beoogde ruimte voor onder meer agrarische activiteiten.
  • Een heldere beschrijving van de activiteiten die het plan mogelijk maakt.
  • Een beschrijving en onderbouwing van de alternatieven in relatie tot het vast te stellen bestemmingsplan.
  • De positieve of negatieve effecten van het plan op natuur (specifiek Natura 2000-gebieden), leefomgeving en gezondheid.
  • Een zelfstandig leesbare samenvatting, met voldoende onderbouwend kaartmateriaal.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ing. Hilko Ellen
ir. Tilly Fast

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Putten

Bevoegd gezag
Gemeente Putten

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2011: pluimvee/varkens
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 10 jul 2018