2605. Structuurvisie Arnhem

De gemeente Arnhem wil de huidige uit 2000 daterende Structuurvisie actualiseren. In de nieuwe Structuurvisie gericht op 2020 (met een doorkijk naar 2040) legt de gemeente haar koers en ambities vast voor de ruimtelijke ontwikkeling van haar grondgebied. De Structuurvisie voorziet in realisatie van een aantal woningbouwlocaties, kantoren en detailhandel, infrastructuur, groen en waterberging.

Procedure en adviezen

Toetsing Plan-MER
09-02-2012 Kennisgeving MER
09-02-2012 Ter inzage legging MER
21-02-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
11-04-2012 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing Plan-MER
De Commissie constateert dat in het MER niet navolgbaar is of én hoe het ambitieuze programma om de autonome groei van de automobiliteit te beperken, doorwerkt in de effectbeschrijving. Ook mist zij een gevoeligheidsanalyse over de mogelijke gevolgen van de toename van het goederenvervoer over spoor als gevolg van de plannen van het rijk om meer goederenvervoer te laten lopen via de lijn Elst-Arnhem-Zutphen. Zij beschouwt deze punten als essentiële informatie voor besluitvorming en adviseert om op beide punten aanvullende informatie te geven.

 

Zij spreekt daarnaast haar waardering uit voor de manier waarop in het MER de hitteproblematiek is onderzocht en de wijze waarop is gezocht naar ecologische winst gegeven de specifieke kwaliteiten van deelgebieden. Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. ir. Rob van der Heijden
ir. Hans Huizer
prof. dr. Rob Leuven
ir. Eric Zinger

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Bevoegd gezag
Gemeente Arnhem

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D11.2 2011: stedelijk project

Bijgewerkt op: 10 jul 2018