2603. Buitengebied gemeente Kollumerland c.a.

De gemeente Kollumerland c.a. herziet haar bestemmingsplan buitengebied, waarmee zij ontwikkelingsruimte voor met name veehouderij biedt. Ook wil de gemeente met dit plan de aanwezige ruimtelijke kwaliteit beschermen waaronder het behouden van de waardevolle landschapselementen. Vanwege de nabijheid van Natura 2000-gebieden en omdat het bestemmingsplan kaderstellend is voor m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten is de plan-m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailnivau
24-11-2011 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
24-11-2011 Aankondiging start procedure
24-11-2011 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
02-02-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
28-05-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
28-05-2013 Kennisgeving MER
30-05-2013 Ter inzage legging MER
22-07-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie signaleerde bij toetsing van het MER een tekortkoming rond de effecten van stikstof op kwetsbare natuur die zij essentieel acht voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming over het bestemmingsplan buitengebied. Zij adviseert om eerst een aanvulling op het MER op te stellen en pas daarna een besluit te nemen.


Advies reikwijdte en detailnivau
De Commissie geeft in haar advies de volgende punten aan:

  • Een integrale visie op de gewenste ontwikkeling van het buitengebied.
  • Een duidelijk onderbouwing van de totstandkoming van alternatieven.
  • Een beschrijving van de milieugebruiksruimte rekening houdend met natuur, geur, geluid, cultuurhistorie en landschap.
  • Een duidelijk omschrijving en onderbouwing van referentiesituatie en alternatieven.
  • De maximaal mogelijke effecten op natuur en wanneer negatieve gevolgen niet zijn uit te sluiten een Passende beoordeling.
  • De effecten van het plan op de ruimtelijke kwaliteit, landschap en cultuurhistorische/archeologische waarden.


Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
ir. Els Fischer-de Bruijn
mr. ing. René van Lieshout

Voorzitter: drs. Lambert Verheijen
Werkgroepsecretaris: ing. Gerard Elbertsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Kollumerland
BügelHajema Adivseurs b.v.

Bevoegd gezag
Gemeente Kollumerland
BügelHajema Adivseurs b.v.

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling

Bijgewerkt op: 10 jul 2018