2601. Inpassingsplan tweede kerncentrale Borssele

De ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van Infrastructuur en Milieu willen de ruimtelijke inpassing van een nieuwe kerncentrale mogelijk maken. Daartoe moeten zij een inpassingsplan opstellen, onderbouwd met een milieueffectrapport. Naar het oordeel van de Commissie vraagt een besluit over een nieuwe kerncentrale niet alleen om een heldere onderbouwing van de vestigingslocatie maar ook van het nut en de noodzaak van een dergelijke centrale.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
21-11-2011 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
29-03-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
persbericht

Opmerkingen bij de advisering

In haar advies vraagt de Commissie om in het MER te onderbouwen waarom elektriciteitsproductie uit kernenergie in Nederland nuttig en noodzakelijk wordt geacht. Daarnaast moet het MER duidelijk maken waar, op grond van milieu-argumenten, een nieuwe kerncentrale bij voorkeur kan worden ingepland. Tenslotte moeten uit het MER de randvoorwaarden duidelijk worden die het bouwproces en de centrale stellen aan de te kiezen locatie en, andersom, ook de voorwaarden die volgen uit de uiteindelijk gekozen locatie voor het bouwproces en voor de exploitatie van de centrale.

Omdat er nu geen sprake is van een concreet initiatief, acht de Commissie de kans reëel dat haar advies moet worden geactualiseerd op het ogenblik dat er zich een initiatiefnemer aandient. Dat kan zijn omdat het initiatief anders is dan aangenomen bij het opstellen van het advies of omdat er zich wijzigingen hebben voorgedaan in de omgeving waar het toekomstige initiatief moet worden gerealiseerd.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Pieter Boot
ir. Henk Buijtenhek
dr. ir. Jan Kops
ing. Rob Vogel
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C22.2 2011: kerncentrale

Bijgewerkt op: 10 jul 2018