260. Bedrijventerrein Heierhoeve/De Römer (Venlo e.o.)

De gemeente Venlo is voornemens een grootschalig bedrijventerrein van 100 à 150 ha aan te leggen op het grondgebied van de gemeenten Grubbenvorst, Maasbree en Venlo. Op het bedrijventerrein zullen vooral transport- en expeditiebedrijven gevestigd worden. Daarnaast wordt gedacht aan kantoren en bedrijven in de 'milieusector' (waaronder autosloperijen en een composteringsinstallatie).   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
29-11-1989 Datum kennisgeving
29-11-1989 Ter inzage legging van de informatie
25-01-1990 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
17-05-1990 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
30-05-1990 Kennisgeving MER
30-05-1990 Ter inzage legging MER
25-07-1990 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In de aanbiedingsbrief bij het toetsingsadvies wees de Commissie er op, dat in het MER weinig aandacht was besteed aan de noodzaak tot en gevolgen van de vestiging van reguliere bedrijvigheid op het terrein. Zij adviseerde het bevoegd gezag bij de verdere besluitvorming over het voornemen met dit punt rekening te houden. 

Met uitzondering van enkele bepalingen – waarin zal worden voorzien door een partiële herziening van het bestemmingsplan – keurden Gedeputeerde Staten van Limburg het bestemmingsplan op 19 november 1991 goed.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Bas de Koning
ir. Han Lörzing
ir. Meijer
ir. van Willigenburg

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: drs. Stefan Morel

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Venlo

Bevoegd gezag
Grubbenvorst
Maasbree
Venlo

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018