2598. Sloegebied

De gemeenten Borsele en Vlissingen willen de bestemmingsplannen herzien voor het Sloegebied. De bestemmingsplannen leggen voor een groot deel het bestaande type bedrijvigheid vast maar maken ook nieuwe bedrijvigheid mogelijk, zoals bedrijven in de logistieke-, energie- en chemiesector en (vervanging van) windturbines. Om een goed onderbouwd besluit te kunnen nemen zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraden van Borsele en Vlissingen hebben de Commissie m.e.r. gevraagd het milieueffectrapport te toetsen. De Commissie oordeelde eerder dat belangrijke informatie ontbrak in het rapport. Daarop hebben de gemeenten het rapport laten aanpassen en de Commissie gevraagd dit opnieuw te toetsen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
23-11-2011 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
25-11-2011 Aankondiging start procedure
25-11-2011 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
06-02-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
20-03-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
08-06-2017 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
19-07-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
11-10-2017 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies en de aanvulling daarop
Het aangepaste rapport bevat op de meeste punten de gevraagde informatie. Zo is nieuwe en betere informatie opgenomen over de geluidseffecten van industrie en over effecten op beschermde vogelsoorten.
Voor de besluitvorming over windturbines is nog niet voldoende milieu-informatie beschikbaar. Het blijft onduidelijk wat de milieueffecten zijn van de nieuwe mogelijkheden voor windturbines. Verder blijkt uit nieuwe berekeningen dat volledige benutting van de beschikbare uitbreidingsruimte door bedrijven negatieve effecten veroorzaakt op na-tuurgebieden door stikstofdepositie. Het is nog onduidelijk hoe de plannen uitgevoerd kunnen worden zonder negatieve gevolgen voor kwetsbare natuur.
De Commissie adviseert deze informatie alsnog in beeld te brengen en daarna pas over de bestemmingsplannen te besluiten.

 

Voorlopig toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het milieueffectrapport op een aantal onderdelen nog niet compleet is. Zo zijn de mogelijkheden voor windenergie  niet onderzocht, terwijl windturbines wel mogelijk zijn via een wijzigingsbevoegdheid in de bestemmingsplannen. Ook wordt onder meer de toename van fijn stof en geluid onderschat omdat de effecten ten onrechte vergeleken worden met de situatie waarin de - inmiddels gesloten- kolencentrale nog in werking is. De Commissie adviseert de gemeenten de ontbrekende informatie alsnog in beeld te brengen, voordat de besluiten over de bestemmingsplannen worden genomen. De gemeenten hebben aangeven de genoemde informatie aan te vullen en deze door de Commissie te laten toetsen.

 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport:

  • Een beschrijving van de huidige situatie en de autonome ontwikkeling van het plangebied.
  • Een beschrijving van de gevolgen voor het milieu van de mogelijkheden die het bestemmingsplan maximaal mogelijk maakt (inclusief uitwerkingsplicht, afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden). Geef daarbij aan hoe dit past binnen de beschikbare milieugebruiksruimte.
  • Robuustheidstoets om na te gaan in hoeverre er milieuknelpunten kunnen optreden bij realisatie van een nucleair cluster en/of elektriciteitscentrale C.GEN en/of Westerschelde Containerterminal en/of aanwijzing van de Schorer-en Welzingepolder tot Natura 2000-gebied.
  • Een Passende beoordeling wanneer significante gevolgen voor Natura 2000-gebieden niet zijn uit te sluiten.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Sjef Jansen
ir. Paul van Vugt
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Jeltje Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Vlissingen

Bevoegd gezag
Gemeente Vlissingen
Gemeente Borsele

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D11.3 2011: industrieterrein

Bijgewerkt op: 10 jul 2018