2582. Windvisie Amsterdam

De gemeente Amsterdam ontwikkelt momenteel een windvisie waarvoor onder meer een studie wordt verricht naar de ruimtelijke uitbreiding van windenergie. In de windvisie wordt onderzocht welke locaties, behalve het havengebied, in aanmerking komen voor het plaatsen van windturbines. Ter voorbereiding van de windvisie wordt een MER gemaakt.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
15-09-2011 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
21-09-2011 Aankondiging start procedure
21-09-2011 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
01-12-2011 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
13-03-2012 Kennisgeving MER
06-04-2012 Ter inzage legging MER
25-05-2012 Voorlopig advies uitgebracht
Toetsing aanvulling op het MER
22-06-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
16-08-2012 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing aanvulling op het MER
De Commissie is van mening dat in het MER en de aanvulling tezamen de essentiële informatie aanwezig is om het milieubelang voldoende te laten meewegen in de besluitvorming over de windvisie.  

Vervolgbesluitvorming
Voor de definitieve vaststelling van de gebieden die worden ontwikkeld (inclusief het aantal en type  turbines) en uitwerking in bestemmingsplannen ontbreekt nog essentiële informatie. In ieder geval is daarvoor een nadere vergelijking van de afzonderlijke gebieden op natuureffecten (EHS, soorten) - en leefbaarheidseffecten (geluid, slagschaduw) noodzakelijk. Vooralsnog is immers alleen gekeken naar de wettelijke inpasbaarheid/haalbaarheid van plaatsing van windturbines.

Daarnaast wordt geadviseerd om combinaties van mogelijke gebieden (inclusief aantal en type turbines) te onderzoeken. Deze analyse bevat de volgende aspecten: 

  • Een beoordeling van de ruimtelijke inpassing van de windturbinelocaties op hogere schaalniveaus door de nu benoemde kansrijke gebieden te combineren en te bezien in samenhang met bestaande gebieden in Amsterdam en omliggende gemeenten.
  • Een uitwerking van een scenario met meer windturbines en/of -vermogen in het Westelijk Havengebied.

Ten behoeve van het bepalen van de optimale mix van gebieden (inclusief turbineaantallen en –vermogens) ontstaat zo inzicht in afwegingen tussen:

a) het totale te plaatsen vermogen
b) een ruimtelijke inpassing die zo goed mogelijk aansluit bij bestaande structuren, en
c) minimalisatie van de effecten op landschap, natuur en leefbaarheid.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
dr. Michiel van Pelt
ing. Caspar Slijpen
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Lambert Verheijen
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Amsterdam

Bevoegd gezag
Gemeente Amsterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D22.2 2011: windturbinepark

Bijgewerkt op: 10 jul 2018