258. Uitbreiding Eemscentrale met gasgestookte eenheden

De EPON is van plan de Eemscentrale uit te breiden met gasgestookte eenheden met een totaal vermogen van ca. 12000 MW(e). In het Elektriciteitsplan 1989 – 1998 van de SEP is het besluit genomen over twee nieuwe gasgestookte eenheden van elk 600 MW op de Eemshaven. De nieuwe eenheden zouden op 1 juli 1995, resp. 1996, gereed moeten zijn   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
17-11-1989 Datum kennisgeving
17-11-1989 Ter inzage legging van de informatie
12-01-1990 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
14-03-1991 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
15-03-1991 Kennisgeving MER
15-03-1991 Ter inzage legging MER
14-05-1991 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In het toetsingsadvies stelde de Commissie dat het MER over het geheel genomen voldoende informatie bevatte voor de besluitvorming. Wel plaatste zij kanttekeningen bij de motivering van de wijziging van het voornemen – 1700 MW(e) in plaats van 1200 MW(e); bij de beschrijving van de mogelijkheden tot NOx-vermindering en bij de beschrijving van de bestaande toestand van het watersysteem. 

Begin 1992 heeft de Afdeling Geschillen van Bestuur van de Raad van State een schorsingsverzoek afgewezen, waarmee de beschikkingen van kracht zijn geworden.

 

Uit het evaluatieonderzoek komt naar voren dat op alle punten de milieueffecten minder ernstig zijn dan verwacht in het MER − op één na: de vissterfte. De provincie heeft hierover afspraken gemaakt met Electrabel Nederland, de nieuwe eigenaar van de centrale.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. ir. Brasser
ir. van de Kamer
ir. de Koning
ir. Wim Vervetjes

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: drs. René Klerks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
N.V. Elektriciteitsproduktiemaatschappij Oost- en Noord-Nederland

Bevoegd gezag
Groningen
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C22.1 tot 1-4-2011: Oprichting energiecentrale (geen kerncentrale) >= 300megawatt per jaar

Bijgewerkt op: 31 aug 2007