2576. Integrale milieueffectenstudie kabels en leidingen Waddengebied

Er zijn verschillende plannen voor leidingen en kabels die via de Waddenzee willen aanlanden in Eemshaven of Uithuizen. De ministeries van EL&I en IenM willen deze initiatieven helpen. Hiertoe hebben zij de milieueffectenstudie (MES) kabels en leidingen Waddengebied laten opstellen. In de MES zijn op hoofdlijnen technische aspecten en milieueffecten onderzocht van 6 verschillende ‘corridors’.  Deze corridors bieden potentieel ruimte aan kabels en leidingen door het Waddengebied en het Groningse vasteland naar de Eemshaven. De aanpak laat zien dat aanleg van kabels en leidingen in corridors kansrijk is en dat onderlinge afstemming belangrijk is.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
24-11-2011 Aankondiging start procedure
24-11-2011 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
15-03-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
03-12-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
15-02-2013 Kennisgeving MER
15-02-2013 Ter inzage legging MER
01-10-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De ministers hebben de Commissie in eerste instantie gevraagd te toetsen of in de milieueffectenstudie ‘…voldoende milieu-informatie beschikbaar is om de kansrijkheid van toekomstige kabels en leidingen te bepalen’. De Commissie vindt dat de studie niet voldoende informatie bevatte voor het antwoord op de vraag omdat ze belangrijke milieuverschillen tussen corridors niet zichtbaar maakte.
De ministers hebben daarop een vernieuwde MES laten opstellen. Het ambitieniveau is daarin verlaagd en de rapportage is op onderdelen verbeterd. De Commissie denkt dat de MES vanuit deze achtergrond een nuttige rapportage is om de potentiële ruimte voor kabel- en leidingentracés in beeld te brengen. De milieu-informatie in de MES is niet voldoende voor het onderbouwen en verantwoorden van tracékeuzes en het uitspreken van voorkeuren voor bepaalde aanlandingen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. Piet Hoekstra
dr. Godfried van Moorsel
ir. Robert Walter

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied; Nederland, provincie Friesland; Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.

Bijgewerkt op: 10 jul 2018