2575. Ontwerp Structuurvisie buitengebied Zaltbommel

De gemeente Zaltbommel heeft een structuurvisie voor het buitengebied opgesteld en daarbij een m.e.r. doorlopen. In de structuurvisie wordt op strategisch niveau ingegaan op onderwerpen als landbouw, recreatie en de Hollandse Waterlinie. De structuurvisie biedt het beleidskader voor het later op te stellen bestemmingsplan buitengebied. Het MER is in eerste instantie opgesteld ten behoeve van de besluitvorming over de Structuurvisie. Ten behoeve van het bestemmingsplan dient het MER in een later stadium nog nader uitgediept te worden.

Procedure en adviezen

Toetsing
08-08-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
01-09-2011 Kennisgeving MER
01-09-2011 Ter inzage legging MER
11-10-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie om het milieubelang volwaardig mee te kunnen nemen in de besluitvorming over de Structuurvisie in het MER aanwezig is.

Hoewel het MER nog aanvulling behoeft alvorens het dienst kan doen als onderbouwing van het bestemmingsplan, is voor het detailniveau van de structuurvisie genoeg informatie aanwezig. De Commissie waardeert de uitgebreide beschrijving van het plangebied. Ook vindt zij dat het MER prettig leesbaar is met, hoewel wat kleine, duidelijke kaarten die een beeld geven van de ligging van de huidige activiteiten in de gemeente.

Punten van aandacht voor het MER voor het bestemmingsplan zijn de maximale invulling van de alternatieven en de referentiesituatie, de (cumulatieve) effecten van het plan, de Passende beoordeling en effecten op landschap en water.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Marijke Drees
ir. Wim Keijsers
dr. ir. Fennet van de Wetering

Voorzitter: mr. Maus van Loon
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Zaltbommel

Bevoegd gezag
Gemeente Zaltbommel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2011: pluimvee/varkens
D09 2011: landinrichting
D11.4 2011: intensieve landbouw
D22.2 2011: windturbinepark

Bijgewerkt op: 10 jul 2018