2573. Bestemmingsplan bedrijventerreinen ’t Zand, Breeven en Heide te Best

De gemeente Best wil haar bestemmingsplan voor de drie bedrijventerreinen 't Zand, Breeven en Heide actualiseren en reduceren tot één nieuw bestemmingsplan.

Procedure en adviezen

Toetsing
27-07-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
03-08-2011 Kennisgeving MER
03-08-2011 Ter inzage legging MER
22-09-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie voor de milieueffectrapportage is van oordeel dat de essentiële informatie voor besluitvorming over het bestemmingsplan in het MER aanwezig is. De Commissie adviseert om bij de verdere besluitvorming aan te geven hoe gecumuleerde geluidsemissies op de bedrijventerreinen Breeven en Heide worden bewaakt.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Hans Huizer
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Jeltje Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Best

Bevoegd gezag
Gemeente Best

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling

Bijgewerkt op: 10 jul 2018