2571. Bestemmingsplan buitengebied Sint-Oedenrode

De gemeente Sint-Oedenrode herziet het bestemmingsplan voor het buitengebied. Omdat dit bestemmingsplan kaderstellend is voor m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten is een plan-MER opgesteld.

Procedure en adviezen

Toetsing
22-07-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
25-07-2011 Kennisgeving MER
25-07-2011 Ter inzage legging MER
05-09-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Met het bestemmingsplan kiest de gemeente voor uitbreidingsmogelijkheden van veehouderijen. Wanneer saldering van stikstofdepositie plaatsvindt, zoals voorgeschreven in de Verordening stikstof en Natura 2000 van de provincie Noord-Brabant, zal uitbreiding van veestallen geen toename van stikstofdepositie veroorzaken op Natura 2000-gebieden en de Dommelbeemden.

De milieugevolgen van de uitbreidingsmogelijkheden van de voor het gebied belangrijke boomteelt blijven buiten beschouwing. Ook de gevolgen van geur worden minimaal behandeld in het MER. De notitie boomteelt beschrijft de gevolgen van de boomteelt en de gebiedvisie en de verordening op grond van de Wet geurhinder en veehouderij van de gemeente beschrijft de te verwachten geurhinder. Deze documenten geven samen met het MER voldoende milieu-informatie voor de besluitvorming.

 

Klik hier voor jurisprudentie over dit project.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Els Fischer-de Bruijn
drs. Reinoud Kleijberg
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: drs. Bart Beerlage

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Sint-Oedenrode

Bevoegd gezag
Gemeente Sint-Oedenrode

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
C14 2011: pluimvee/varkens
D11.4 2011: intensieve landbouw

Bijgewerkt op: 10 jul 2018