2570. Glastuinbouw Bommelerwaard

De provincie Gelderland is bezig met een provinciaal inpassingsplan voor diverse glastuinbouwgebieden in de Bommelerwaard. Voor de besluitvorming hierover is een m.e.r.-beoordeling, in de vorm van een aanmeldingsnotitie, opgesteld. De Commissie vindt dat de aanmeldingsnotitie alleen onvoldoende informatie biedt om te kunnen beoordelen of het voornemen kan leiden tot belangrijke nadelige milieugevolgen en of er een MER gemaakt zou moeten worden. 

Procedure en adviezen

Beoordeling
22-07-2011 Adviesaanvraag
08-09-2011 Beoordelingsadvies uitgebracht
Beoordelingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De provincie heeft de Commissie gevraagd een ‘second opinion' te geven op de aanmeldingsnotitie. In deze notitie geeft de provincie aan dat er op bepaalde milieuaspecten negatieve effecten kunnen optreden, maar dat mitigerende maatregelen en voorwaarden bij de wijzigingsbevoegdheden in het inpassingsplan er voor kunnen zorgen dat binnen het wettelijke en beleidskader wordt gebleven of dat de effecten beperkt blijven. 

Op basis van de aanmeldingsnotitie kan de Commissie (nog) niet uitsluiten dat het voornemen tot belangrijke negatieve milieugevolgen kan leiden. Zij kan dus (nog) niet bevestigen of de conclusie juist is dat geen m.e.r. hoeft te worden doorlopen.

 

De Commissie vindt dat de conclusie ‘geen MER’ alleen plausibel is als: 

  • De extensivering die beoogd wordt met het inpassingsplan ook daadwerkelijk volledig ten uitvoer komt. Mocht de ruimte in de wijzigingsbevoegdheden daadwerkelijk benut worden dan is de Commissie van mening dat de effecten groter zullen zijn dan is beschreven in de aanmeldingsnotitie.
  • Uit het nu lopende ‘emissies naar water’ onderzoek geen negatieve effecten komen die niet kunnen worden gemitigeerd.
  • Met mitigerende maatregelen en voorwaarden voor toepassing van de wijzigingsbevoegdheden de effecten daadwerkelijk beperkt worden.

 

De Commissie adviseert om de belangrijkste informatie, overwegingen en conclusies uit de Matrixstudie uit 2008, de ‘Voortoets’ alsmede de door Bureau Waardenburg uitgevoerde review daarop alsmede de opmerkingen uit dit advies met de aanmeldingsnotitie te integreren. Hierdoor wordt de onderbouwing van de conclusie ‘geen MER’ als een geheel gepresenteerd en daarmee is deze verifieerbaarder.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Diederik Bel
dr. Marijke Drees
drs. ing. Leo Oprel

Voorzitter: mr. Maus van Loon
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D09 2011: landinrichting

Bijgewerkt op: 10 jul 2018