2569. Peilbesluit Beemster

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wil voor de Beemster een nieuw peilbesluit nemen. In de Beemster is behoefte aan meer piekwaterberging omdat niet meer voldaan wordt aan de normen voor wateroverlast. Enkele watergangen worden verdiept en verbreed en het slootwaterpeil wordt verlaagd. De peilverlaging wordt vastgelegd in het peilbesluit.

Procedure en adviezen

Toetsing
20-07-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
08-08-2011 Kennisgeving MER
08-08-2011 Ter inzage legging MER
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
21-11-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
23-12-2011 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Tijden de toetsing van het MER heeft de Commissie enkele tekortkomingen gesignaleerd:

  • de onderbouwing van het doelbereik en de beschrijving van het voornemen
  • de maximale hydrologische effecten
  • de maximale effecten op natuur en archeologie

Het Hoogheemraadschap heeft aanvullende informatie aangeleverd over deze onderwerpen. De informatie voor de besluitvorming is hiermee naar oordeel van de Commissie volledig. Wel bestaan er naar oordeel van de Commissie nog onzekerheden bij het halen van de piekwaterberginsdoelstellingen voor de meest intensieve buien. De Commissie adviseert dit gericht te monitoren en zonodig extra maatregelen te treffen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Jacobus (Koos) Groen
drs. Reinoud Kleijberg
dr. Heleen van Londen

Voorzitter: mr. Maus van Loon
Werkgroepsecretaris: drs. Willemijn Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Bevoegd gezag
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D49.1-3 2011: peilwijziging

Bijgewerkt op: 10 jul 2018