2565. De Hallen - Tramremise te Amsterdam

Stadsdeel west van de gemeente Amsterdam wil de oude tramremise tussen de Kinkerstraat en het Bellamyplein herontwikkelen. In het gebouw moeten verschillende zaken een plek krijgen: binnenstedelijk werk; horeca; commerciële voorzieningen; maatschappelijke voorzieningen; culturele voorzieningen; recreatieve voorzieningen. Dit project kan beschouwd worden als een ‘stedelijk ontwikkelingsproject’ zoals omschreven in Categorie D11.2 van de bijlage bij het Besluit m.e.r. Daarom moet het bevoegd gezag (stadsdeel West van gemeente Amsterdam) in een ‘vormvrije m.e.r.-beoordeling’ bepalen of het project kan leiden tot belangrijke nadelige milieugevolgen. In dat geval moet de gemeente een MER opstellen voor het bestemmingsplan dat het project mogelijk maakt. De gemeente heeft ervoor gekozen hiervoor de volledige m.e.r.-beoordelingsprocedure te doorlopen, hoewel de omvang van het project veel kleiner is dan de indicatieve drempels genoemd in kolom 2 van het Besluit m.e.r. De gemeente heeft de Commissie m.e.r. gevraagd een 'second opinion'  te geven over de m.e.r.-beoordeling.

Procedure en adviezen

Beoordeling
20-07-2011 Adviesaanvraag
06-09-2011 Beoordelingsadvies uitgebracht
Beoordelingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie kan op basis van de bestudeerde stukken nog niet uitsluiten dat er aanzienlijke milieugevolgen zijn. Doordat (ten tijde van de adviesaanvraag) er nog geen inzicht was in welke activiteiten worden toegelaten, is ook nog niet te beoordelen hoeveel geluid die activiteiten gaan veroorzaken en of dat als 'aanzienlijk' moet worden aangemerkt. De Commissie adviseert daarom hierover een kwalitatieve beschouwing op te nemen bij de besluitvorming.

Voor wat betreft overige milieugevolgen acht de Commissie de conclusie gerechtvaardigd dat er waarschijnlijk geen aanzienlijke miileugevolgen aan de orde zijn.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Johan Janse
ing. Laurent de Jong, M.Sc.
drs. Roeland van Kerkhoff

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Amsterdam

Bevoegd gezag
Gemeente Amsterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Bijgewerkt op: 10 jul 2018